POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY W JMDiF

Dziękujemy za zainteresowanie prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić́ Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez spółkę̨ Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczonąodpowiedzialnością̨ z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62- 025 w Kostrzynie (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) jest skierowana do kandydatów do pracy / współpracy w Spółce, składających swoje aplikacje z wykorzystaniem stosowanych przez nas systemów rekrutacyjnych.

Złożenie aplikacji skutkuje wzięciem udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko, 
a w konsekwencji Administrator uzyska podstawę̨ prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na cele związane z tym procesem rekrutacyjnym – a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – również̇ na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Spółkę̨. 

Poniżej znajdziesz poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, w tym Twoje prawa. 

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator) 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Kostrzynie, (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776.

2. Jak się̨ skontaktować́ z Administratorem? 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się̨ z nami za pomocą̨ poczty elektronicznej na adres: JMDiF.DzialPersonalny@jeronimo-martins.com. 

3. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,dlatego w sprawach przetwarzania danych osobowych można się również kontaktować z naszym Inspektorem poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. 

4. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Zobowiązujemy się̨ do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie jednej z poniższych przesłanek w zależności od tego czy praca na stanowisku, na które kandydujesz odbywać́ się̨ będzie w oparciu o umowę̨ o pracę lub inną umowę̨ 
o współpracę (umowę̨ cywilnoprawną). 

Przy aplikacjach składanych elektronicznie korzystamy z systemu eRecruiter, który wymaga podania adresu e-mail dla celów identyfikacji kandydata w systemie informatycznym do składania aplikacji. Na wskazany adres kandydat otrzyma potwierdzenie złożenia aplikacji.

4.1 Umowa o pracę. 

Administrator przetwarza dana osobowe wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz inne, podane przez kandydata w złożonej aplikacji i CV. Jeżeli w dokumentach znajdą się dane nieadekwatne do celu jakim jest rekrutacja, Administrator takich danych nie przetwarza. 

Administrator oczekuje od kandydata przekazania wyłącznie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy. Ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, przyjmuje się, że kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 Dane osobowe kandydata są̨ przetwarzane przez Administratora: 

a)w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu Pracy– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, 

b)w zakresie innych danych niż wymienione w podpunkcie a) powyżej – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

c)w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ w postepowaniu sadowym, administracyjnym lub teżinnym postepowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W przypadku wyrażenia przez kandydata dodatkowej zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w udostępnionym nam formularzu aplikacyjnym lub CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Informujemy, że w ramach celów wskazanych w pkt 4.1.c powyżej, możemyprzetwarzać́ Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o ilew świetle Twoich rozsądnych oczekiwań́ nadrzędne nie są̨ Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nad naszym interesem jako Administratora.

4.2 Umowa cywilnoprawna. 

Jeżeli rekrutacja zmierza do zawarcia umowy o współpracę, o świadczenie usług lub innej cywilnoprawnej, Twoje dane osobowe są̨ przetwarzane przez Administratora: 

a)w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a także kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań́ przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej, 

b)w zakresie przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych innych niż̇ wskazanych w podpunkcie a) powyżej, – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

c)w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ w postepowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w udostępnionym nam formularzu aplikacyjnym lub CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Informujemy, że w ramach celów wskazanych w pkt 4.2 c powyżej, możemyprzetwarzać́ Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o ilew świetle Twoich rozsądnych oczekiwań́ nadrzędne nie są̨ Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nad naszym interesem jako Administratora.

5. Jakie masz prawa wobec danych osobowych? 

Na podstawie przepisów RODO przysługują̨ Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się̨ ogólny opis Twoich praw: 

a)Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać́ z prawa dostępu do swoich danych. 

b)Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są̨ nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

c)Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków: 

·gdy dane osobowe nie są̨ już̇ niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

·gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują̨ nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; 

·gdy dane osobowe są̨ przetwarzane niezgodnie z prawem

·gdy dane osobowe muszą zostać́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator może jednak nie usuwać danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się̨ z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́. 

d)Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy: 

·kwestionujesz prawidłowość́ danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych; 

·przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się̨ usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

·Administrator nie potrzebuje już̇ danych osobowych do celów przetwarzania, ale są̨ one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́; 

·wniosłeś́ sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są̨ nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu. 

e)Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić́ sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są̨ w celu innym niż̇ marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić́ sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́. 

f)Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę̨, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

g)Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać́ od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś́ podczas procesu rekrutacyjnego. Masz także prawo przesłać́ te dane osobowe innemu administratorowi. 

h)Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a - g powyżej można wykonać́ kontaktując się̨ za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: JMDiF.DzialPersonalny@jeronimo-martins.com. 

Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać́ kontaktując się̨ bezpośrednio z organem nadzorczym.

6. Podanie danych osobowych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie określonym w formularzu aplikacyjnym, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ̇ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą. 

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać́ Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: 

a)Usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu, m.in. rekrutacyjne, usługi hostingowe, serwisowe, archiwizacyjne. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

b)Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać́ Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. 

c)Podmiotom z Grupy Jeronimo Martins w Polsce i Portugalii w ramach realizowanych menedżerskich programów talentowych.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? (Okres przechowywania danych) 

Administrator dokłada wszelkich starań́, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe zostały zebrane wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, przetwarzamy je w okresie prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, tj. maksymalnie 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe są̨ usuwane, chyba że zostaniesz zatrudniony. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane są̨ przez nas przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe są̨usuwane,chyba że zostaniesz zatrudniony. 

9. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do odbiorców położonych na obszarze Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dalszych podmiotów przetwarzających mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield i zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych w rozumieniu art. 45 RODO. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o przekazane dane osobowe. 

11. Zmiany Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa lub sposobu prowadzenia rekrutacji, w tym zmian odbiorców danych. 

O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator powiadomi w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację zmian i jednolitego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej www.hebe.pl.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z Polityką Prywatności można przesyłać́ do Administratora w sposób wskazany w pkt 2 Polityki Prywatności. 

Aktualizacja z dnia 03.07.2020 r. Wersja dokument obowiązująca do dnia 02.07.2020 znajduje się tutaj.