POLITYKA PRYWATNOŚCI ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO PRACY W JMDiF

Dziękujemy za zainteresowanie prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62- 025 w Kostrzynie (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) jest skierowana do kandydatów do pracy / współpracy w Spółce, biorących udział w ankiecie ewaluacyjnej dotyczącej oceny przeprowadzania procesu rekrutacji.

Wypełnienie ankiety za pomocą tego systemu skutkuje wzięciem udziału w ankiecie, a w konsekwencji Administrator uzyska podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na cele związane z oceną procesu rekrutacyjnego.

Poniżej znajdziesz poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, w tym Twoje prawa.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776.

2. Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres: JMDiF.DzialPersonalny@jeronimo-martins.com.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo.polska@jeronimo-martins.com.

4. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oceny procesu rekrutacji.

5. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

 1. a)  Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

 2. b)  Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 3. c)  Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;

  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

   prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

   Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

 1. e)  Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. f)  Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. g)  Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas procesu rekrutacyjnego. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

 4. h)  Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a - g powyżej można wykonać kontaktując się za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: JMDiF.DzialPersonalny@jeronimo-martins.com.

Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

6. Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w ankiecie w zakresie imienia i nazwiska, adresu e- mail, numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w ankiecie.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) Usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu, m.in. rekrutacyjne, usługi hostingowe, serwisowe, archiwizacyjne. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

b) Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ? (Okres przechowywania danych)

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, przetwarzamy je przez okres 12 miesięcy. Po zakończonym procesie dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym możesz dochodzić roszczeń w związku z udziałem w ankiecie, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o przekazane dane osobowe.

11.Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa lub sposobu prowadzenia rekrutacji, w tym zmian odbiorców danych.

O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator powiadomi w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację zmian i jednolitego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z Polityką Prywatności można przesyłać do Administratora w sposób wskazany w pkt 2 Polityki Prywatności.

30.05.2019 r.